Euclidiodes meridionalis (Wallengren, 1860)

Euclidiodes meridionalis (Wallengren, 1860) Ennominae: Lithinini

Euclidiodes meridionalis